Archiwum kategorii: Aktualności żłobka

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Trwa najstarsze, największe i najważniejsze badanie statystyczne prowadzone w Polsce już od 100 lat – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Z wyników spisu korzystamy wszyscy, są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym.

Zapewne korzystacie z danych statystycznych i macie świadomość, jak bardzo istotny jest dostęp do rzetelnych, wiarygodnych i obiektywnych danych. Spis powszechny dostarcza właśnie takich informacji na temat mieszkańców Polski, ile mają lat, czym się zajmują, jakie mają wykształcenie, czy są zdrowi, gdzie mieszkają?

Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w NSP 2021 przy wykorzystaniu najwygodniejszej formy – samospisu online na stronie spis.gov.pl. To tylko kilka minut, a korzyści bezcenne. Dodatkowo każdy, kto spisze się przez Internet, ma szansę wzięcia udziału w Loterii Spisowej. Do wylosowania cenne nagrody, w tym samochód.

Jak to zrobić?

Krok 1.  Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili

Krok 2.  Pobierz i zachowaj unikatowy 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii

Krok 3.  Zarejestruj go na stronie loteria.spis.gov.pl w terminie od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Terminy losowań i szczegóły loterii znajdziecie w regulaminie. Najbliższe losowanie już 7 maja!

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
oraz wesołego „Alleluja”.
Najlepsze życzenia składają pracownicy żłobka „Radosne Słoneczko”.

 

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli i żłobków

 

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobków. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ograniczone funkcjonowanie będzie dotyczyło także Placówki wsparcia dziennego – „SOLANA”.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą
wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem opieki muszą złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu (do pobrania poniżej) do dyrektora szkoły. Wnioski należy składać najpóźniej do poniedziałku – 29 marca 2021r.

Wzór oświadczenia rodzica

Karnawał w żłobku!

15 lutego w żłobku „Radosne Słoneczko” odbyła się zabawa karnawałowa połączona z dniem św. Walentego. Dzieci przebrane w przepiękne stroje były zachwycone i chętnie bawiły się na sali gimnastycznej w naszej szkole. Po zabawie w sali żłobkowej na maluszki czekała niespodzianka – poczęstunek, który z pewnością przypadł im do gustu.