ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka – ”SOLANKA” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dn. 20 marca 2018r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Sołonce o godz. 18:00
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.03.2018r.
1. Wyłożenie listy obecności i poproszenie wszystkich przychodzących na zebranie o potwierdzenie przybycia.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Otwarcie Walnego Zebrania.
4. Wybór Sekretarza i Przewodniczącego obrad.
5. Przedstawienie porządku Obrad i podjęcie uchwały
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie planu pracy na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sołonka –„Solanka” na rok 2018.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia.