Archiwa kategorii: Edukacja domowa

Warsztat pt. „Niezwykły gość”

20 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się warsztat pt. „Niezwykli goście”,
który poprowadził pan Przemysław Chruściel. Warsztat ten był częścią projektu „Zmianę na świecie zaczynam od siebie” realizowanego w szkole przez Fundację Przystań Blisko
w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Warsztat przeznaczony był dla uczniów klas: III – V.

„Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP”.

Czytaj dalej Warsztat pt. „Niezwykły gość”

Edukacja domowa – porady

Edukacja domowa

Nie boisz się, że twoje dzieci nie będą się potrafiły odnaleźć w społeczeństwie? Skąd ty znajdujesz na to czas, przecież to normalnie heroizm? Nie brakuje ci przypadkiem kompetencji, żeby uczyć swoje dziecko? Co z socjalizacją?

To pytania, które na co dzień słyszą osoby, które zdecydowały się edukować domowo swoje dzieci.   Wydaje się to nam kuriozum, a badania pokazują, że nauczaniem domowym objęty jest niewielki procent polskich dzieci (choć liczba rodziców decydujących się na ten krok systematycznie wzrasta).  Pierwsza z obaw dotyczy kwestii kompetencji. Czy rodzice potrafią odpowiednio przekazać informacje, zmotywować swoje dzieci do nauki? W końcu nauczyciele są do tego przygotowywani w ramach studiów, skąd więc zaufanie, że rodzic będzie to potrafił zrobić? Czytaj dalej Edukacja domowa – porady

Edukacja domowa w Polsce – szanse i zagrożenia

PRAWO DO NAUKI I POWSZECHNY OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązująca obecnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, będąca fundamentem prawa polskiego w punkcie 1 art. 70 stanowi: „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”. Zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami rozróżnia się dwa zasadnicze pojęcia dotyczące obowiązku powszechnej edukacji:

1) obowiązek szkolny – polegający na przymusie uczęszczania do szkoły podstawowej i gimnazjum, 2) obowiązek nauki – trwający po ukończeniu gimnazjum, spełniany poprzez uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej lub poprzez realizację przygotowania zawodowego u pracodawcy (na podstawie odrębnych przepisów)[1].

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 rok życia i trwa do momentu ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do 18 roku życia[2].

Z przepisów zawartych we wspomnianej ustawie wynika również, że rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz warunków umożliwiających przygotowanie się do nich[3]. Rodzic posiada prawo decydowania o wyborze szkoły dla swojego dziecka spośród repertuaru szkół publicznych i niepublicznych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej. Podczas pobytu za granicą nauka może być realizowana w kraju, w którym dziecko aktualnie zamieszkuje[4].

Niespełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega sankcjom prawnym[5]. Organ miejscowy administracji publicznej właściwy dla spraw edukacji może nałożyć na opiekuna prawnego dziecka karę grzywny, w celu przymuszenia go realizowania obowiązku szkolnego[6], a w skrajnych przypadkach sąd opiekuńczy decyduje o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej7.

Przepisy prawne jednoznacznie wskazują, że uczęszczanie do szkoły jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego Polaka. Nie oznacza to jednak, że każdy mały obywatel musi uczęszczał do szkoły w dosłownym tego słowa znaczeniu. Alternatywą dla tradycyjnej edukacji jest wciąż mało popularna w naszym kraju edukacja domowa. Czytaj dalej Edukacja domowa w Polsce – szanse i zagrożenia

Jak zacząć przygodę z edukacją domową?

Jak zacząć przygodę z edukacją domową, czyli formalności krok po kroku.

1. Podejmij decyzję

To pierwszy i chyba najtrudniejszy krok do edukacji domowej.  Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany zachęcam do  przeczytania artykułów znajdujących się w sieci:

Za i przeciw edukacji domowej

Co nas skłoniło do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

Chciałabym uczyć w domu ale się nie nadaję

Warto też odpowiedzieć sobie kilka ważnych pytań:

– czy jesteśmy gotowi poświęcić swój czas na uczenie dziecka biorąc pod uwagę sytuację naszej rodziny,

– czy jest jakieś inne rozwiązanie kwestii edukacji dziecka, które by nas satysfakcjonowało? Czy jest ono dla nas dostępne?

– jakie trudności możemy napotkać? co wydaje nam się w edukacji domowej najtrudniejsze? czy będziemy potrafili się z tym zmierzyć? czy znajdziemy wsparcie w rodzinie/ grupie rodziców edukujących domowo itp.?

No i na koniec warto pamiętać, że decyzja o podjęciu edukacji domowej nie jest nieodwracalna – dziecko może wrócić do szkoły w dowolnej chwili w ciągu roku szkolnego więc może warto spróbować? Czytaj dalej Jak zacząć przygodę z edukacją domową?

Egzaminy ED

Organizacja egzaminów w edukacji domowej

 1. Do 30 września w porozumieniu z rodzicem ustala się terminarz egzaminów.
 2. Terminarz egzaminów jest publikowany na stronie internetowej szkoły do 15 października.
 3. Uczeń otrzymuje zestaw zagadnień do egzaminu zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów do 15 października.
 4. Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem drogą elektroniczną, za zgodą nauczyciela.
 5. Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna trwa 60 minut, formę ustala nauczyciel danego przedmiotu. Część ustna odbywa się w formie rozmowy i trwa minimum 20 minut.
 6. Egzamin z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Uczeń podczas egzaminu może dodatkowo wykazać się własnymi osiągnięciami z danego przedmiotu bądź innymi przygotowanymi przez siebie pracami (np. projekt, prezentacja, itp.).
 8. Egzamin odbywa się w szkole. Przeprowadza go dyrektor szkoły  albo  nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji i nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 9. Egzaminy przeprowadzane dla ucznia nie obejmują obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi zdającemu egzamin nie ustala się oceny z zachowania. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.
 10. Uczeń objęty edukacją domową nie przystępuje do klasyfikacji śródrocznej. Obowiązują go tylko roczne egzaminy klasyfikacyjne.
 11. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu i w zgodzie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.
 12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Protokół z egzaminu podpisują dwie osoby – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele przedmiotowi.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych.
 3. Ustalona ocena klasyfikacyjna zatwierdzona na egzaminie odnotowana jest na świadectwie i w arkuszu ocen ucznia.

Nauczyciele ED

DYREKTOR AGATA NYKIEL

Nazywam się Agata Nykiel. Ukończyłam Szkołę Muzyczną II stopnia w Rzeszowie oraz Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam również Zarządzanie oświatą- menager oświaty w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jestem instruktorem rytmiki oraz magistrem sztuki muzycznej. Od kilku lat pełnię funkcję dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Sołonce, a od września 2017 roku – Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sołonce. Jestem nauczycielem muzyki i rytmiki w naszej szkole. Prowadzę również zespół wokalno-taneczny Solon Dance, którego uczestnikami są uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły. Muzyka to moja pasja, uwielbiam również podróże po świecie. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, kocham dzieci i młodzież, a najważniejsze w życiu  jest dla mnie dobro drugiego człowieka. Prywatnie jestem szczęśliwą babcią dwóch wspaniałych dziewczynek. Z ogromną przyjemnością zostanę egzaminatorem w edukacji domowej, jeśli ktoś z Was wybierze muzykę, jako przedmiot dodatkowy. Zapraszam do kontaktu pod adresem grzenyk@op.pl

 

AGNIESZKA TUMIDAJEWICZ

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i plastyki w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołonce. Ukończyłam studia magisterskie o kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na Uniwersytecie Rzeszowskim, oraz studia podyplomowe na kierunku – Logopedia. W ramach zajęć dodatkowych prowadzę zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość a jednocześnie daje wiele uśmiechu i satysfakcji. W wolnych chwilach lubię czytać książki i podróżować. Można się ze mną skontaktować poprzez adres e-mail: agnieszka.tumidajewicz@onet.pl

 

PAULINA SKOWRON

Jestem absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i przyrody. Od 6 lat pracuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sołonce, obecnie jestem wychowawcą najmłodszej grupy dzieci w naszej szkole, a mianowicie przedszkolaczków- 3 i 4- Latków. Uczę również przyrody i języka niemieckiego w kl. IV- VI. Bardzo lubię i cenię sobie pracę z dziećmi, sprawia mi to ogromną radość. Lubię podróżować, słuchać muzyki, a w wolnych chwilach rozwiązuję krzyżówki. Jestem mamą dwóch „łobuzów”- Mikołaja i Szymona. Bardzo ważna w życiu jest dla mnie rodzina. Mój adres e-mail to:  paula_19_20@o2.pl

 

RENATA WOŹNIAK

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z 12-letnim stażem. Mój stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany. Praca z dziećmi sprawia mi radość i daje dużo satysfakcji. W czasie wolnym lubię czytać i słuchać ciekawych audycji radiowych głównie o tematyce społeczno-politycznej. Często słucham muzyki klasycznej, w szczególności Fryderyka Chopina. Kocham przyrodę, lubię wycieczki rowerowe i samotne spacery. Zapraszam do kontaktu pod adresem:  rena.dora@vp.pl.

BARBARA WANAT

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego i opiekunem świetlicy w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołonce. Jestem absolwentką Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej. Ukończyłam również Kurs Kwalifikacyjny pn. Przygotowanie Pedagogiczne, aby móc uczyć w szkole ponieważ zrozumiałam iż to moje powołanie. W grudniu tego roku ukończę studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Jestem również w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Nauczanie Biologii w Szkole. W roku 2016 uczestniczyłam w szkoleniu i uzyskałam Certyfikat Animator Zabaw Dziecięcych. Jako pedagog ciągle podnoszę swoje kwalifikacje dlatego w tym roku podjęłam się nauki języka angielskiego uzyskując certyfikat na poziomie B2. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów. Jestem pasjonatką wszelkich zagadnień związanych z przyrodą. W wolnych chwilach spaceruję po górach, podróżuję, oglądam filmy oraz eksperymentuję w kuchni. W razie jakichkolwiek pytań bądź chęci konsultacji zapraszam do kontaktu mailowego na adres barbarka2811@wp.pl. Chętnie odpowiem na Państwa pytania i wyjaśnię wszelkie kwestie związane z egzaminem. Tel. 600 584 573. Aby dobrze przygotować się do egzaminu czytaj, oglądaj filmy albumy przyrodnicze, zdjęcia. Możesz również jeżeli chcesz wykonać jakąś dodatkową pracę np. ciekawa prezentację, zielnik, mapę mentalną i przywieźć ze sobą na egzamin.

ANNA TARAŃSKA

Jestem nauczycielką matematyki i fizyki w Niepublicznym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sołonce. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności „zastosowanie matematyki w finansach i bankowości”. W  trakcie studiów zrozumiałam, że praca w banku to nie jest jednak moje powołanie, dlatego też zrobiłam Kurs Pedagogiczny na Politechnice Rzeszowskiej, dzięki któremu mogę uczyć matematyki w szkole. Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na kierunku- „nauczanie fizyki i przyrody w szkole podstawowej”. Interesuję się różnymi ciekawostkami przyrodniczymi i fizycznymi. W wolnych chwilach słucham muzyki, oglądam filmy oraz odpoczywam na łonie natury.  Lubię pracować oraz uczyć się z dziećmi i młodzieżą. Największą satysfakcją dla mnie jest to, kiedy moi uczniowie przychodzą na lekcje z ochotą, chcą się uczyć, rozwiązywać różne ciekawe zadania i osiągają sukcesy w tym kierunku. Można się ze mną skontaktować poprzez adres e-mail: anna.taranska@onet.pl.

                                                                             

 GRZEGORZ NYKIEL 

Jestem nauczycielem dyplomowanym. W szkole podstawowej pracuję od dwudziestu lat. Ukończyłem edukację wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończyłem również studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiele kursów i dodatkowych szkoleń pozwala mi na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy. Oprócz pracy w szkole mam też inne zainteresowania. Moim hobby jest majsterkowanie, a szczególnie budowanie z drewna. Będę Waszym egzaminatorem w edukacji domowej z historii i wiedzy o społeczeństwie. Zapraszam do kontaktu pod adresem grzenyk1@op.pl

 

JOANNA TOBIASZ

Nauczyciel dyplomowany, uczę historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Lubię podróże, sport, dobrą muzykę. Pasjonuje mnie historia II wojny światowej. Uwielbiam eksperymentować w kuchni i czytać kryminały. Kontakt: askatobiasz@gmail.com.

 

 

 

 

PROF. MARIA KOPACZ

Nazywam się Maria Kopacz. Jestem emerytowanym profesorem Politechniki Rzeszowskiej. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami oraz młodzieżą. Przez wiele lat zajmowałam się badaniami naukowymi w dziedzinie naturalnych związków flawonoidowych, które szeroko występują w roślinach. Związki te są naturalnymi antyoksydantami i stosowane są w medycynie, a badania nad nimi nadal prowadzone są na całym świecie. Z wielką przyjemnością zostanę Waszym egzaminatorem z chemii, ponieważ bardzo lubię kontakt z młodzieżą, a prywatnie często pomagam w nauce swoim wnukom. Można się ze mną kontaktować pod adresem mkopacz@onet.pl

 

                                         BARBARA MICHNO

Jestem nauczycielem angielskiego z ponad 10-letnim stażem pracy. Lubię nauczać języka angielskiego swoich uczniów i sprawia mi satysfakcję to, gdy uczniowie osiągają dobre wyniki.  Jestem osobą przyjazną ale wymagającą. Zwykle pracuję z małymi dziećmi, młodymi studentami i dorosłymi. W wolnym czasie podróżuję i szydełkuję. Można się ze mną kontaktować poprzez adres e-mail: basia_michno@wp.pl

 

 

WOJCIECH MLAŚ

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z 7 letnim stażem pracy. Posiadam stopień instruktorski w dziedzinie piłki siatkowej. Ukończyłem Uniwersytet Rzeszowski. Można się ze mną kontaktować pod adresem: wojtas81@onet.eu

                       

 

                           

 MONIKA OWSIANA

Jestem nauczycielem biologii, chemii i przyrody z 10- letnim stażem pracy, ukończyłam Uniwersytet Rzeszowski na kierunku Biologia Eksperymentalna. Lubię podróżować i czytać książki. Można się ze mną skontaktować pod adresem: monikow53@interia.pl

 

 

 

ANETA PELC

Jestem nauczycielem z Edukacji dla bezpieczeństwa oraz opiekunem świetlicy w Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sołonce. Ukończyłam studia magisterskie o kierunku Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjno – kompensacyjnej oraz Studia podyplomowe „Wychowania obronnego z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiadam również uprawnienia instruktora pływania. W pracy najbardziej motywuje mnie satysfakcja dzieci. Można się ze mną skontaktować poprzez adres e-mail: aneta.pelc@interia.eu

 

RENATA POMARAŃSKA

Jestem absolwentką filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski). Ukończyłam także czteroletnie studia doktoranckie z zakresu socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, które zwieńczyłam uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych.

Od wielu lat pracuję jako nauczyciel i trener. Praca z dziećmi i młodzieżą jest moją życiową pasją. Uwielbiam wraz z młodymi „chadzać” krętymi i całkiem prostymi ścieżkami wiedzy i umiejętności.

Zapraszam do kontaktu ze mną poprzez adres  e-mail: renpom@poczta.onet.pl

 

RENATA BISKUP

Jestem nauczycielem dyplomowanym i posiadam kwalifikacje do nauczania przedmiotów takich jak: informatyka, technika i plastyka. W zawodzie nauczyciela pracuję 18 lat. Jestem osobą otwartą i kontaktową. Z uczniami chętnie realizuję program nauczania i służę im pomocą. Moje zainteresowania związane są z nowościami techniki i historią sztuki. W wolnych chwilach czytam książki, chodzę na spacery i pływalnię. Kocham podziwiać piękno przyrody i słuchać muzyki. Prywatnie, jestem mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym. Zapraszam do kontaktu pod adresem: renatabiskup@tlen.pl

 

ANNA  RYBKA

Jestem nauczycielem języka polskiego w Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sołonce. Ukończyłam filologię polską o specjalizacji nauczycielskiej oraz specjalizacji dodatkowej concierge – reklama i public relations. Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”. Wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi radość.

W wolnych chwilach lubię podróżować i czytać książki.

Można się ze mną skontaktować poprzez adres e-mail: rybkaanna18@wp.pl