Żłobek

Od 1.07.2020 przystępujemy do realizowania nowego projektu dofinansowanego z RPO Podkarpackie 2014-2020: „Rozwój pierwszego żłobka w Gminie Lubenia”. 

Zapraszamy osoby BEZROBOTNE (zaświadczenie z PUP), przebywające na URLOPIE MACIERZYŃSKIM, RODZICIELSKIM (zaświadczenie z ZUS/ od pracodawcy), zamieszkujące GMINĘ LUBENIĘ (zaświadczenie z Gminy), lub Gminy sąsiednie (oświadczenie) do złożenia dokumentów do udziału w projekcie BEZPŁATNEGO ŻŁOBKA.

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 2. Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy.
 3. Numer i nazwa Działania: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.
 4. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
 5. Numer naboru: RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19.
 6. Tytuł projektu: Rozwój pierwszego żłobka w Gminie Lubenia.
 7. Okres realizacji projektu: od: 01.07.2020 do: 31.08.2022

Cel projektu:

 • Stworzenie 20 nowych miejsc opieki w istniejącej instytucji opieki nad dziećmi w Sołonce: jednym żłobku w Gminie Lubenia.
 • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

W związku powyższym do udziału w projekcie zapraszamy osoby: 

 1. Które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

– dotyczy osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (wymagane zaświadczenie odnośnie rodzaju przerwy: z ZUS/ miejsca pracy) lub utrzymają zatrudnienie w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wymagane będzie wykazanie, że osoby te wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, że utrzymały zatrudnienie.

A zatem są to osoby, które w dniu przystąpienia do projektu są osobami pracującymi

 • Prosimy pamiętać, że z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby, które wykażą, że w momencie przystąpienia do projektu przebywają na określonym urlopie i w trakcie projektu lub do 4 tygodni po projekcie wrócą do pracy.

2. Które pozostają bez pracy, a dzięki oddaniu dziecka do żłobka będą aktywnie poszukiwać i znajdą pracę.

 • dotyczy osób , które dzięki naszemu wsparciu w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki aktywizacji zawodowej – znajdą  pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Osoby te w chwili przystąpienia do projektu musza mieć status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (potwierdzony zaświadczeniem z PUP).
 • Prosimy pamiętać, że z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby, które wykażą, że znalazły pracę/ założyły działalność gospodarczą w trakcie projektu lub do 4 tygodni po projekcie.

Projekt „Pierwszy Żłobek w Lubeni”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka- „SOLANKA”, dzięki dotacji  z Unii Europejskiej.

  

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Od 1 września w Żłobku „Radosne Słoneczko”, dzięki dotacji z Unii Europejskiej bawi się, rozwija i bezpiecznie czuje 15 dzieci z Gminy Lubenia! To dla rodziców szansa na polepszenie swojej sytuacji zawodowej!:)

 

REKRUTACJA TRWA

Zapraszamy do zapisów dzieci do lat 3 do nowo otwartego żłobka:

„Radosne Słoneczko” 

W Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sołonce.

Realizowanego w ramach projektu: „Pierwszy żłobek w Lubeni”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

W ramach projektu:

bezpłatna codzienna opieka

bezpłatne codzienne wyżywienie 

nowa sala

nowoczesne wyposażenie

wykwalifikowana kadra

Projekt skierowany jest do Rodziców dzieci będących w sytuacji, w której przynajmniej jeden wraca do pracy po przerwie, przerwał pracę, jest bezrobotny/ przebywa na urlopie macierzyńskim, kończy się umowa o pracę, lub któremu kończy się okres zatrudnienia.