Archiwum kategorii: Artykuły

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to szczególna formuła realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki określonego w  art. 35 ustawy Prawo oświatowe. Dyrektor Szkoły w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić na realizację tych obowiązków poza szkołą, przy spełnieniu wymagań określonych w art. 37 ustawy Prawo oświatowe. W formule tej to rodzice/opiekunowie prawni ucznia przyjmują na siebie obowiązek realizacji podstawy programowej przez ucznia i sprawdzenie jej realizacji w drodze egzaminów klasyfikacyjnych. 

Warunki i zasady zapisów do poszczególnych szkół w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołonce, oraz wymagania formalne, po spełnieniu, których Dyrektor szkoły może wydać zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą znajdują się na stronie: https://solanka.itl.pl/szkola/ w zakładce “Rekrutacja  ED”, w której znajdują się zakładki poszczególnych szkół. 

Ile kosztuje edukacja domowa w naszych szkołach?

Nauka we wszystkich szkołach w Niepublicznym  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołonce jest bezpłatna.

Jak zapisać się do szkoły?

Aby zapisać ucznia do szkoły rodzice albo opiekunowie prawni powinni wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych.


Czy powinienem zapisać się do szkoły w swoim województwie?

Nie koniecznie, od 1 lipca 2021r. dziecko może zostać zapisane do szkoły mającej siedzibę na terenie całego kraju. Dzieci mieszkające poza granicami Polski, posiadające obywatelstwo polskie również mogą zostać zapisane do szkoły w Polsce i spełniać obowiązek szkolny w systemie edukacji domowej.

Jakie dokumenty powinienem przygotować przed przyjęciem do szkoły?

Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce “Rekrutacja”.


Czy po zakończeniu jednego etapu edukacji i rozpoczynaniu kolejnego w naszych szkołach należy dostarczyć wszystkie dokumenty dodatkowe – np. opinie PPP o dysgrafii?

Nie. Uczeń, który rozpoczyna naukę w nowej szkole musi złożyć jedynie aktualne dokumenty z PPP, w tym – opinie z PPP  (dot. dysgrafii, dyskalkulii, itp.) orzeczenia  o niepełnosprawności. Reszta dokumentów przekazywana jest automatycznie.


Z jakiej poradni powinna być opinia o nauczaniu domowym?

Od 1 lipca 2021r. zostaje zniesiony wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.


Czy przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagany jest oryginał świadectwa z ostatniej klasy?

Tak. Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć oryginał świadectwa z ostatnio ukończonej klasy. 

W odniesieniu do uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową dyrektor tej szkoły podstawowej poświadcza zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. Można wówczas przedłożyć tak poświadczoną kopię świadectwa i zaświadczenia.

Możliwe jest także przedłożenie w procesie rekrutacji  notarialnie poświadczonej kopii świadectwa lub zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty, a także świadectwa promocyjnego uzyskanego po ukończeniu danej klasy.


Czy dziecko 6-letnie może rozpocząć obowiązek szkolny w kl. 1 w edukacji domowej?

Od 1 września 2019r. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym, przy czym jest to możliwe, jeżeli dziecko: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Czy dla dzieci z klasy 0 w edukacji domowej przygotowuje się zaświadczenie o gotowości szkolnej?

Nie, dla dzieci realizujących klasę 0 w ramach edukacji domowej nie przygotowuje się informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Czy jest możliwość powtarzania klasy w ED?

Nie. Przepisy prawa oświatowego nie dopuszczają możliwości powtarzania klasy w trybie edukacji domowej.


Czy w roku szkolnym można zrealizować podstawę programową z dwóch klas?

W ciągu jednego roku szkolnego możliwa jest realizacja przez ucznia edukacji domowej podstawy programowej z dwóch klas, ale tylko w klasach I i II szkoły podstawowej.

Uczniowie klas od IV do VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie liceów mogą realizować w jednym roku szkolnym podstawę programową z dwóch lub więcej klas tylko w trybie stacjonarnym, po uzyskaniu zgody na indywidualny tok nauki.


Czy w razie konieczności jest możliwość korzystania z pomocy nauczyciela?

Przepisy prawa oświatowego uprawniają ucznia edukacji domowej  do skorzystania z konsultacji dotyczących przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zasady i formy organizacji takich konsultacji określa dyrektor szkoły.


Czy można brać udział w olimpiadach organizowanych przez lokalne kuratorium oświaty?

Tak, udział w olimpiadach jest możliwy. Uczeń zainteresowany udziałem w takiej olimpiadzie musi na bieżąco śledzić informacje publikowane przez organizatora olimpiady, aby ustalić w jakim terminie dyrektor jego szkoły musi podjąć czynności niezbędne do zgłoszenia udziału ucznia. Musi również poinformować dyrektora swojej szkoły o zamiarze wzięcia udziału w danej olimpiadzie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym dyrektorowi jego szkoły spełnienie wymagań formalnych stawianych przez organizatora olimpiady.


Kiedy maturzysta powinien złożyć deklarację maturalną?

Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza Komunikat o harmonogramie egzaminów  oraz  Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Informacje te (w tym harmonogram egzaminu i załączniki) dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny

Dyrektor szkoły przesyła na adresy mailowe podane w ankiecie rekrutacyjnej, informacje o terminach i dokumentach maturalnych obowiązujących w danym roku szkolnym.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2022, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu do 30 września 2021r. wysyłając ją do Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sołonce, ostateczne potwierdzenie deklaracji maturalnej następuje do 7 lutego 2022 r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna będzie uważana za ostateczną.

Uczniowie mają prawo do dostosowania form egzaminu maturalnego polegającego na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających lub do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego. Informacje o dostosowaniach można znaleźć  pod linkiem:     https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przesyła wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego do Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sołonce do 30 września 2021 r.


Gdzie znajdę druk deklaracji przedmiotów rozszerzanych w LO?

Uczniowie rozpoczynający naukę w liceum ogólnokształcącym po klasie VIII szkoły podstawowej otrzymują druk deklaracji rozszerzeń wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, dołączonymi do ankiety zgłoszeniowej, znajdującej się na stronie szkoły w zakładce Edukacja Domowa/ Rekrutacja. Uczniowie wskazują 2 rozszerzenia i kontynuują je do zakończenia nauki w LO.

Uczniowie klasy III LO po gimnazjum wybierają od 2 do 4 rozszerzeń realizowanych do zakończenia nauki w liceum i wypełniają deklarację rozszerzeń otrzymaną z sekretariatu szkoły.                

Przy wyborze rozszerzeń trzeba pamiętać o tym, że  uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, zaś uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Uczniowie zgłaszający się do klasy II lub kolejnych LO otrzymują deklarację rozszerzeń w trakcie procesu rekrutacyjnego i muszą pamiętać o konieczności kontynuacji rozszerzeń przedmiotów wybranych w swoich poprzednich szkołach.

 

Nowelizacja zapisów o edukacji domowej

17 marca 2021 r.  Sejm znowelizował zapisy Ustawy Prawo oświatowe dotyczące edukacji domowej. Nowelizacja ta wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r. Zgodnie z nowelizacją zniesiony będzie:

  • obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka,
  • wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

Więcej informacji na ten temat przeczytać można pod podanym linkiem.

Źródło: https://www.ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/668-nowelizacja-zapisow-o-edukacji-domowej

Edukacja domowa – porady

Edukacja domowa

Nie boisz się, że twoje dzieci nie będą się potrafiły odnaleźć w społeczeństwie? Skąd ty znajdujesz na to czas, przecież to normalnie heroizm? Nie brakuje ci przypadkiem kompetencji, żeby uczyć swoje dziecko? Co z socjalizacją?

To pytania, które na co dzień słyszą osoby, które zdecydowały się edukować domowo swoje dzieci.   Wydaje się to nam kuriozum, a badania pokazują, że nauczaniem domowym objęty jest niewielki procent polskich dzieci (choć liczba rodziców decydujących się na ten krok systematycznie wzrasta).  Pierwsza z obaw dotyczy kwestii kompetencji. Czy rodzice potrafią odpowiednio przekazać informacje, zmotywować swoje dzieci do nauki? W końcu nauczyciele są do tego przygotowywani w ramach studiów, skąd więc zaufanie, że rodzic będzie to potrafił zrobić? Czytaj dalej Edukacja domowa – porady

Edukacja domowa w Polsce – szanse i zagrożenia

PRAWO DO NAUKI I POWSZECHNY OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązująca obecnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, będąca fundamentem prawa polskiego w punkcie 1 art. 70 stanowi: „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”. Zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami rozróżnia się dwa zasadnicze pojęcia dotyczące obowiązku powszechnej edukacji:

1) obowiązek szkolny – polegający na przymusie uczęszczania do szkoły podstawowej i gimnazjum, 2) obowiązek nauki – trwający po ukończeniu gimnazjum, spełniany poprzez uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej lub poprzez realizację przygotowania zawodowego u pracodawcy (na podstawie odrębnych przepisów)[1].

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 rok życia i trwa do momentu ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do 18 roku życia[2].

Z przepisów zawartych we wspomnianej ustawie wynika również, że rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz warunków umożliwiających przygotowanie się do nich[3]. Rodzic posiada prawo decydowania o wyborze szkoły dla swojego dziecka spośród repertuaru szkół publicznych i niepublicznych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej. Podczas pobytu za granicą nauka może być realizowana w kraju, w którym dziecko aktualnie zamieszkuje[4].

Niespełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega sankcjom prawnym[5]. Organ miejscowy administracji publicznej właściwy dla spraw edukacji może nałożyć na opiekuna prawnego dziecka karę grzywny, w celu przymuszenia go realizowania obowiązku szkolnego[6], a w skrajnych przypadkach sąd opiekuńczy decyduje o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej7.

Przepisy prawne jednoznacznie wskazują, że uczęszczanie do szkoły jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego Polaka. Nie oznacza to jednak, że każdy mały obywatel musi uczęszczał do szkoły w dosłownym tego słowa znaczeniu. Alternatywą dla tradycyjnej edukacji jest wciąż mało popularna w naszym kraju edukacja domowa. Czytaj dalej Edukacja domowa w Polsce – szanse i zagrożenia

Jak zacząć przygodę z edukacją domową?

Jak zacząć przygodę z edukacją domową, czyli formalności krok po kroku.

źródło: Małgorzata Taranek http://edukacjadomowaplus.pl/o-ed/krok-po-kroku/

1. Podejmij decyzję

To pierwszy i chyba najtrudniejszy krok do edukacji domowej.  Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany zachęcam do  przeczytania artykułów znajdujących się w sieci:

Za i przeciw edukacji domowej

Co nas skłoniło do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

Chciałabym uczyć w domu ale się nie nadaję

Warto też odpowiedzieć sobie kilka ważnych pytań:

– czy jesteśmy gotowi poświęcić swój czas na uczenie dziecka biorąc pod uwagę sytuację naszej rodziny,

– czy jest jakieś inne rozwiązanie kwestii edukacji dziecka, które by nas satysfakcjonowało? Czy jest ono dla nas dostępne?

– jakie trudności możemy napotkać? co wydaje nam się w edukacji domowej najtrudniejsze? czy będziemy potrafili się z tym zmierzyć? czy znajdziemy wsparcie w rodzinie/ grupie rodziców edukujących domowo itp.?

No i na koniec warto pamiętać, że decyzja o podjęciu edukacji domowej nie jest nieodwracalna – dziecko może wrócić do szkoły w dowolnej chwili w ciągu roku szkolnego więc może warto spróbować? Czytaj dalej Jak zacząć przygodę z edukacją domową?