Archiwa kategorii: Dokumenty

Klauzula informacyjna dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców / uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sołonce z siedzibą w budynku Sołonka 23, 36-042 Lubenia, tel: 17 87 100 46,
email: nspsolonka@gmail.com

2. Kontakt z administratorem w Szkole w Sołonce możliwy jest pod numerem tel. 17 87 100 46, 882 171 777 lub adresem email: nspsolonka@gmail.com

3. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Posiada Pan/Pani/dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Plan godzin dla przedszkola

Plan godzin dla przedszkola

Dzień tygodnia

 

Gr I Gr II
 

Poniedziałek

 

 

 

6.30-9.30

mgr P. Skowron

9.30- 9.45

Religia

9.45- 11.25

mgr P. Skowron

11.25- 12.10

mgr R. Woźniak

12.10- 16.30

mgr A. Tumidajewicz

 

8.00- 9.50

mgr R. Woźniak

9.50- 10.20

Religia

10.20- 11.25

mgr R. Woźniak

11.25- 13.00

mgr J. Sobczyk- WF

 

Wtorek

6.30- 16.30

mgr P. Skowron

8.00- 12.10

mgr R. Woźniak

12.10- 13.00

mgr B. Michno- J. ang.

 

 

Środa

6.30- 10.25

mgr P. Skowron

10.25- 10.40

Religia

10.40- 12.10

mgr P. Skowron

12.10- 13.00

mgr A. Tumidajewicz

13.00- 16.30

mgr R. Woźniak

 

8.00- 8.40

mgr A. Nykiel- Muzyka

8.40- 9.30

Religia

9.30- 10.20

mgr J. Sobczyk- WF

10.20- 13.00

mgr R. Woźniak

 

 

Czwartek

6.30- 10.25

mgr P. Skowron

10.25- 11.10

mgr B. Michno- J. ang.

11.10- 16.30

mgr R. Woźniak

8.00- 8.30

mgr J. Sobczyk

8.30- 11.10

mgr R. Woźniak

11.10- 12.10

mgr B. Michno- j. ang.

12.10- 12.30

mgr J. Sobczyk- WF

12.30- 13.00

Rytmika

 

 

Piątek

6.30- 11.25

mgr P. Skowron

11.25- 12.10

mgr R. Woźniak

12.10- 16.30

mgr A. Tumidajewicz

8.00- 11.25

mgr R. Woźniak

11.25- 12.10

mgr J. Sobczyk- WF

12.10- 13.00

mgr R. Woźniak

 

 

SKS – ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

Termin zajęć: pierwszy i drugi tydzień każdego m-ca wtorek 13.55-14.40 sala gimnastyczna
Uczniowie klasy: II, III, IV, VI
prowadzący: mgr Joanna Sobczyk

CELE EDUKACYJNE:
1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
3. Wdrażanie do „zdrowego” współzawodnictwa.
4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
5. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.
6. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry.
7. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji
i realizacji zajęć sportowych.
8. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.