Świetlica

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy

 

„Roześmiane buzie, wesołe oczęta,
kto tutaj przychodzi zawsze nas pamięta.
U nas się pobawisz i nauczysz wiele,
a z każdą minutą będzie ci weselej”.

 

 Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.50 do 15.30


       Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne w szczególności rozwijające zainteresowania uczniów, odrabianie lekcji oraz umożliwienie racjonalnego odżywiania.

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia:

 •  manualne, plastyczne, techniczne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie kredkami, pastelami, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, wyklejanie itp.);
 • zajęcia muzyczne (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy rytmiczne, akompaniament, tworzenie muzyki do tekstu, nauka piosenek);
 • zajęcia ruchowe ( gry i zabawy sportowe w sali i na boisku, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy naśladowcze, zabawy KLANZA, zabawy z wykorzystaniem dużych miękkich klocków i innych przyborów, itp.);
 • zajęcia wzbogacające, utrwalające posiadane wiadomości i profilaktyczne (rozmowa, pogadanka, pokaz, drama, metody aktywne, metody czynnościowe, praktycznego działania, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, karty pracy, filmy dydaktyczne, wykorzystanie tekstu, nagrań, komputera  itp.);
 • zajęcia żywego słowa (swobodna twórczość, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne-inscenizacje, itp.)
 • zajęcia medialne ( oglądanie filmów , korzystanie z programów komputerowych);
 • zajęcia relaksacyjne ( relaks przy muzyce,  oglądanie bajek, dowolne gry i zabawy dzieci itp.);
 • konkursy, imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne – wg kalendarza imprez.

          Uczniowie spędzają bezpiecznie i aktywnie czas wolny. Mają możliwość korzystania                 z zabawek, pomocy dydaktycznych takich jak: układanki, mozaiki, puzzle, różnego typu klocki; sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, komputerów oraz  pomocy przy odrabianiu zadań domowych lub rozwijaniu umiejętności i talentów.

          Nauczyciel świetlicy zwraca szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia     i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich      u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Starają się nauczyć dzieci ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażają do utrzymywania porządku w czasie zajęć.

         Świetlica szkolna ściśle współpracuje z psychologiem szkolnym, wychowawcami                     i  pielęgniarką. Jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.

 

R E G U Ł Y    Z A C H O W A N I  A  S I Ę   W  Ś W I E T L I C Y

 1.  Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
 2.  Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3.  Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy. 
 4.  Nie opuszczamy sali bez wiedzy i pozwolenia nauczyciela.
 5.  Bawimy się wspólnie, grzecznie i bezpiecznie.
 6.  Dbamy o porządek w sali.
 7.  Nie biegamy po sali i korytarzach.
 8.  Mówimy umiarkowanym głosem.
 9.  W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy się czuli dobrze w naszej świetlicy.
 10.  Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 11.  Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
 12.  Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się  o pomoc do nauczyciela.
 13.  Dbamy o estetyczny wygląd sal, dbamy o porządek, sprzątamy po sobie.
 14.  Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem.  Zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy. po skończonej zabawie  odkładamy  na wyznaczone miejsce.
 15.  Nie używamy telefonu komórkowego.
 16.  Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.