Egzaminy ED

Organizacja egzaminów w edukacji domowej

1.Do 30 września w porozumieniu z rodzicem ustala się terminarz egzaminów.
2.Uczeń otrzymuje zestaw zagadnień do egzaminu zgodny z podstawą programową
z poszczególnych przedmiotów do 30 września bieżącego roku szkolnego.
3.Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem drogą elektroniczną, za zgodą nauczyciela.
4.Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna trwa 60 minut, formę ustala nauczyciel danego przedmiotu. Część ustna odbywa się w formie rozmowy i trwa minimum 20 minut.
5.Egzamin z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6.Uczeń podczas egzaminu może dodatkowo wykazać się własnymi osiągnięciami
z danego przedmiotu bądź innymi przygotowanymi przez siebie pracami (np. projekt, prezentacja, itp.).
7.Egzamin odbywa się w szkole. Przeprowadza go dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji i nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
8.Do egzaminów nieobowiązkowych należą egzaminy z przedmiotów: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi zdającemu egzamin nie ustala się oceny z zachowania oraz nie liczy się frekwencji.
9.Uczeń objęty edukacją domową nie przystępuje do klasyfikacji śródrocznej. Obowiązują go tylko roczne egzaminy klasyfikacyjne.
10.Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu i w zgodzie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.
11.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
12.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
13.Protokół z egzaminu podpisują dwie osoby – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele przedmiotowi.
14.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych.
15.Ustalona ocena klasyfikacyjna zatwierdzona na egzaminie odnotowana jest na
świadectwie i w arkuszu ocen ucznia.