Egzaminy ED

Harmonogram sesji egzaminacyjnych

 

LISTA EGZAMINÓW:

Szkoła podstawowa, klasy I-III: 

klasa I

 • edukacja wczesnoszkolna
 • język obcy nowożytny
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

klasa II

 • edukacja wczesnoszkolna
 • język obcy nowożytny
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

klasa III

 • edukacja wczesnoszkolna
 • język obcy nowożytny
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

Szkoła podstawowa, klasy IV-VIII:

 klasa IV

 • polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • matematyka
 • przyroda
 • informatyka
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

klasa V

 • polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 • informatyka
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

klasa VI

 • polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 • informatyka
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

klasa VII

 • polski
 • język obcy nowożytny
 • drugi język obcy nowożytny
 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 • informatyka
 • chemia
 • fizyka
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

klasa VIII

 • polski
 • język obcy nowożytny
 • drugi język obcy nowożytny
 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 • informatyka
 • chemia
 • fizyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • religia (uczeń nie zdaje egzaminu, jeśli rodzic złoży pisemną deklarację o nie przystąpieniu do egzaminu z religii)

 

 Organizacja egzaminów w edukacji domowej

 1. Do 15 października w porozumieniu z rodzicem ustala się terminarz egzaminów.
 2. Uczniowie liceum ogólnokształcącego mogą umawiać się z egzaminatorami na sesje weekendowe.
 3. Na stronie internetowej, w zakładce Szkoła podstawowa/ Liceum ogólnokształcące, udostępniane są harmonogramy sesji oraz zestawy wymagań do egzaminów zgodne z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów do 15 września bieżącego roku szkolnego.
 4. Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem drogą elektroniczną, za zgodą nauczyciela.
 5. Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna trwa 60 minut. W przypadku j. obcych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części pisemnej na komputerze, formę ustala nauczyciel danego przedmiotu. Część ustna odbywa się w formie rozmowy i trwa minimum 20 minut.
 6. Egzamin z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Uczeń podczas egzaminu może dodatkowo wykazać się własnymi osiągnięciami
  z danego przedmiotu bądź innymi przygotowanymi przez siebie pracami (np. projekt, prezentacja, itp.).
 8. Egzamin odbywa się w szkole. Przeprowadza go dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji i nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 9. W czasie trwania pandemii COVID uczniowie mają możliwość zdawania egzaminów poprzez platformę Microsoft Team.
 10. Egzaminy przeprowadzane dla ucznia nie obejmują obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi zdającemu egzamin nie ustala się oceny
  z zachowania.
 11. Uczeń objęty edukacją domową nie przystępuje do klasyfikacji śródrocznej. Obowiązują go tylko roczne egzaminy klasyfikacyjne.
 12. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu i w zgodzie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.
 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

 1. Protokół z egzaminu podpisują dwie osoby – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele przedmiotowi.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. W przypadku ucznia w liceum, informację o uzupełnieniu braków wynikających z zakresu materiału z powodu zmiany profilu szkoły.
 3. Ustalona ocena klasyfikacyjna  zatwierdzona  na  egzaminie  odnotowana  jest  na świadectwie i w arkuszu ocen ucznia.