Egzaminy ED

 Organizacja egzaminów w edukacji domowej

1. Do 30 września w porozumieniu z rodzicem ustala się terminarz egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz nieobowiązkowych, w przypadku, gdy rodzic wyrazi taką wolę. W tym czasie wychowawcy w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem szkoły mają obowiązek sporządzić listę wszystkich egzaminów swoich podopiecznych. Rodzice uczniów mają prawo przesunąć termin egzaminu, po uzgodnieniu z nauczycielem/egzaminatorem.
2. Uczeń otrzymuje zestaw zagadnień do egzaminu zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów do 30 września bieżącego roku szkolnego.
3. Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem drogą elektroniczną, za zgodą nauczyciela.
4. Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna trwa 60 minut, formę ustala nauczyciel danego przedmiotu. Część ustna odbywa się w formie rozmowy i trwa minimum 20 minut.
5. Egzamin z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Uczeń podczas egzaminu może dodatkowo wykazać się własnymi osiągnięciami z danego przedmiotu bądź innymi przygotowanymi przez siebie pracami (np. projekt, prezentacja, itp.).
7. Egzamin odbywa się w szkole. Przeprowadza go dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji i nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
8. Do egzaminów nieobowiązkowych należą egzaminy z przedmiotów: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi zdającemu egzamin nie ustala się oceny z zachowania oraz nie liczy się frekwencji.
9. Uczeń objęty edukacją domową nie przystępuje do klasyfikacji śródrocznej. Obowiązują go tylko roczne egzaminy klasyfikacyjne.
10. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu i w zgodzie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
13. Protokół z egzaminu podpisują dwie osoby – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele przedmiotowi.
14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych.
15. Ustalona ocena klasyfikacyjna zatwierdzona na egzaminie odnotowana jest na świadectwie i w arkuszu ocen ucznia.